نمایش 12 24 36

ماژول PRI زایکو مدل 1E1/T1

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل FXOS

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل FXS-200

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل FXO-200

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل 4FXS

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل 4FXO

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل 2FXOS

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل 4GSM

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل 2GSM

ناموجود

ماژول شبکه زایکو مدل 1GSM

ناموجود

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U100

ناموجود

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U80

ناموجود

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U60

ناموجود

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U50

ناموجود

سانترال تحت شبکه زایکو مدل CooVox-U20

ناموجود